ELEKTROLUBER S.C.

zarejestruj się!

  25-06-2016 14:10:23Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Strona informacyjna projektu »


„Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki.
Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka, Działanie 6.1 „Paszport do eksportu”, Tytuł projektu: „Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez A.T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C..”

 

Legnica, 14.11.2014 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Uprzejmie informujemy, iż dnia 07.11.2014 r. upłynął termin składania ofert na wykonanie usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, a także usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi w Rosji dla firmy A.T.S.ELECTRO-LUBE POLSKA S.C. w 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę: Pobierz treść zawiadomienia


 

 


Legnica, 3.11.2014 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADNIA OFERT

A.T.S.ELECTRO-LUBE POLSKA S.C. z siedzibą przy Ul. Emilii Plater 25 - 27, 59 - 220 Legnica, Tel. (76) 723 37 73, Faks (76) 722 53 62 NIP 691-100-62-69, REGON 390342110 realizuje projekt nr WND-POIG.06.01.00-02-109/12 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 - 2013 Oś priorytetowa 6 „Polska gospodarka na rynku międzynarodowym” Działanie 6.1 „Przygotowanie i wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przez A.T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C.”

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług doradczych w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych, a także usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi w Rosji dla firmy A.T.S.ELECTRO-LUBE POLSKA S.C. w 2014 r.

Pobierz treść zaproszenia

 

INVITATION TO TENDER

A.T.S.ELECTRO-LUBE POLSKA S.C., Emilii Plater 25 - 27, 59 - 220 Legnica POLAND, Tel. +48 76 723 37 73, Fax +48 76 722 53 62 NIP 691-100-62-69, REGON 390342110 arrying out the project nr WND-POIG.06.01.00-02-109/12 under the Operational Programme Innovative Economy for years 2007 - 2013 Priority 6 „Polish Economy on global market” Routine 6.1 „Preparation and impementation of Export Development Plan by A.T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C.”

INVITES TO TENDER

The contract is for consulting services including determining, selecting, checking the reliability of the target group of potential partners, preparation of offers of cooperation and trade negotiations, as well as services for the organization of meetings with selected potential business partners in Russia for the company A.T.S. ELECTRO-LUBE POLSKA S.C. in 2014.

Download inivitation


Copyright © 2006 altex legnica. All rights reserved.